• +48 888 191 528
 • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
 • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
 •  kontakt@terapiatuli.pl

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych w związku z rejestracją online na stronie internetowej

Administratorem danych osobowych jest Centrum Psychoterapii Terapiatuli Spółka Cywilna Katarzyna Salamon i Monika Wysota z
siedzibą znajdującą się pod adresem: Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz.

W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej www.terapiatuli.pl administrator zbiera informacje o aktywności użytkownika na stronie za pośrednictwem plików cookies. Dane gromadzone za pośrednictwem cookies przetwarzane są przez współadministratorów w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Podawanie danych osobowych nie jest potrzebne, aby korzystać ze strony.

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.)  użytkownika przeglądającego stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika na stronie i dokonywanych przez niego czynności. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.

Strona korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Strony może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Korzystanie ze strony z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na Stronie, nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na stronie.

Administrator nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronie  www.terapiatuli.pl. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na tych stronach.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil administratora prowadzony w serwisie Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu udostępniania treści i subskrypcji profilu, informowania użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług

Współadministratorami danych osobowych w celu świadczenia usług psychologicznych i terapeutycznych są: Centrum Psychoterapii Terapiatuli Spółka Cywilna Katarzyna Salamon i Monika Wysota z
siedzibą znajdującą się pod adresem: Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz oraz specjaliści świadczący usługi w Centrum.

W związku ze świadczeniem usług klientom, współadministratorzy gromadzą i przetwarzają dane w zakresie niezbędnym do wykonania oferowanych usług.  Dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług. Zakres przetwarzania danych osobowych z zasady zależy od udzielonej przez klienta zgody, w  szczególności są to dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator w usłudze Skype, inne dane udostępnione przez klienta.

Dane są przetwarzane w celu świadczenia klientom usług, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes współdministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw, oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na współdministratorach, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w szczególności wystawienia dokumentu księgowego (np. faktury, rachunku, noty) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe wrażliwe pozyskane podczas świadczenia usług psychologicznych i terapeutycznych i niezbędne do ich świadczenia przetwarzane są wyłącznie przez specjalistów pracujących pod szyldem  Centrum Psychoterapii Terapiatuli na podstawie umów z Centrum Psychoterapii Terapiatuli Spółka Cywilna Katarzyna Salamon i Monika Wysota.

Jeżeli dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) współadministratorzy przetwarzają dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W pozostałych przypadkach do 5 lat od ustania świadczenia usług klientowi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

Po upływie ww. okresów dane są nieodwracalnie usuwane lub poddane anonimizacji.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie współadministratorzy usuwają ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie współadministratorzy zaprzestajeą dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, współdministratorzy wydają dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie współdministratorów jak i tego innego podmiotu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu współdministratorów (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie współdministratorów,
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Centrum Psychoterapii Terapiatuli S.C. Katarzyna Salamon i Monika Wysota,
  ul. Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz, NIP: 6182188425
 • drogą e-mailową na adres:kontakt@terapiatuli.pl
blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim