• +48 888 191 528
 • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
 • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
 •  kontakt@terapiatuli.pl

Regulamin

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Usługodawca – Centrum Psychoterapii Terapiatuli Spółka Cywilna Katarzyna Salamon i Monika Wysota z siedzibą ul. Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz, NIP: 6182188425.
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy dla siebie lub osoby niepełnoletniej;
  4. Poradnia – lokale, w którym Usługodawca świadczy Usługi. Lokale znajdują się pod adresami ul. Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
   ul. Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  5. Cennik – wykaz świadczonych usług wraz z obowiązującymi aktualnie cenami;
  6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę;
  7. Kontrakt – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  8. Strona internetowa  – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.terapiatuli.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w Poradni.
 2. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do świadczenia usług psychoterapeutycznych oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Terapeuci pracujący z Klientami w ramach świadczenia Usług stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo.
 4. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. konsultacja psychologiczna;
  2. konsultacja i terapia seksuologiczna;
  3. konsultacja i terapia psychodietetyczna
  4. terapia pedagogiczna
  5. trening umiejętności społecznych
  6. konsultacja do grupy TUS
  7. terapia integracji sensorycznej
  8. terapia odruchów INPP
  9. terapia uzależnień
  10. terapia biofeedback
 5. W przypadku gdy Usługa nie może być świadczona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować inny termin świadczenia Usługi. Jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżacych po stronie Usługodawcy, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów przekazywane są Klientom i omawiane na początku pierwszego spotkania..
 8. Ze spotkań/wizyt nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 9. Strony zobowiązują się do nienagrywania usług bez uzyskania pisemnej zgody.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Klient lub osoba niepełnoletnia dla której Klient wykupił usługę korzysta z wiedzy i informacji pozyskanych podczas spotkań w swoim życiu prywatnym i zawodowym.
 11. Klient dokonujący rezerwacji Usługi zarówno poprzez stronę internetową jak i telefonicznie akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Klienta.

§3. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Rezerwacja Usług odbywa się za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej www.terapiatuli.pl lub telefonicznie. Rezerwacja danego terminu przez kalendarz dostępny na Stronie internetowej jest możliwa najpóźniej 12 godziny przed tym terminem.
 2. W celu rezerwacji Usługi poprzez kalendarz na Stronie internetowej Klient wypełnia formularz, w tym podaje swoje dane i wybiera termin oraz sposób płatności (spośród dostępnych).
 3. Rezerwacja Usługi i terminu jej świadczenia jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków rezerwacji. W momencie otrzymania wiadomości zawarta zostaje Umowa dotycząca świadczenia zarezerwowanej Usługi.
 5. Klient umawiający sie przez kalendarz dostępny na stronie internetową=ej każdorazowo zobowiązany jest do dokonania płatności za zarezerwowaną Usługę. Usługa płatna jest w walucie polskiej zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej terapiatuli.pl
 6. Klient może zwrócić się z do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji na temat Usług e-mailowo – pod adresem kontakt@terapiatuli.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej terapiatuli.pl, jednak ostateczna rezerwacja przez kalendarz dostępny na Stronie internetowej dokonywana jest zawsze w sposób wskazany w ust. 1-5  powyżej.
 7. Umowę w imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki.
 8. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może poprosić Usługodawcę o zmianę terminu. Strony ustalą wówczas nowy, dogodny dla nich termin a zapłacona kwota przakazywana jest na poczet nowego, ustalonego terminu.
 9. Jeżeli Klient odwoła wizytę lub skontaktuje się z Usługodawcą w celu zmiany terminu wykonania Usługi  w czasie krótszym niż 24h przed zarezerwowanym terminem Usługodawca może ustalić nowy termin, ale zapłacona kwota nie jest przekazywana na poczet tego terminu oraz zwracana Klientowi.
 10. Jeżeli Klient przewiduje spóźnienie na wizytę prosimy o poinformowanie o tym fakcie terapeuty, który będzie oczekiwał na spotkanie. W przypadku spóźnienia nie ma możliwości wydłużenia spotkania.
 11. Jeżeli Klient umawia się na pierwszą wizytę telefonicznie na adres mailowy otrzymuje wszystkie informacje oraz link do płatności za tą wizytę. 
 12. Wszystkie pierwsze wizyty w Poradni z danym specjalistą są płatne przed wizytą. Możliwa jest zmiana ustalonego terminu lub odwołanie wizyty nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem, na zasadach opisanych   w pkt 8-9.
 13. Zasady odwoływania i umawiania wizyt (z wyłączeniem pierwszej) w trakcie terapii omawiane są na pierwszym spotkaniu i spisane w ramach Kontraktu, który podpisuje Klient.

§4. Płatności

 1. Aktualnie obowiązujące ceny za usługi są wskazane w Cenniku umieszczonym na Stronie internetowej.  Podane ceny są cenami brutto.
 2. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej terapiatuli.pl oraz telefonicznie Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pomocą zewnętrznego operatora płatniczego Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (Tpay).
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności niezwłocznie po zarezerwowaniu usługi.
 4. Płatność za pierwszą wizytę u danego specjalisty w Poradni dokonywana jest z góry, czyli przed rozpoczęciem świadczenia usługi w ciągu 12 h od dokonania rezerwacji.
 5. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana i usługa nie zostanie zrealizowana.
 6. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Tpay.
 7. Klient dokonując płatności za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.
 8. Klient, który uiścił opłatę za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

§5. Forma odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do anulowania umowy, bez podania przyczyny.
 2. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może zrezygnować z Usługi, informując o tym Usługodawcę telefonicznie, mailowo lub klikając odpowiedni przycisk w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację lub sms, którą otrzymuje z przypomnieniem terminu. W takim przypadku Klient jest uprawniony do zwrotu płatności za Usługę.
 3. W przypadku anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji, opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z powyższymi regulacjami Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę.
 5. W przypadku braku wpłaty za pierwszą wizytę umówioną przez  przez Klienta, Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usług w ramach zawartej umowy.
 6. W przypadku anulowania umowy prze Klienta, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania umowy złożonego przez Klienta (zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) dokona zwrotu pełnej kwoty na wskazany przez Klienta numer konta.
 8. Usługodawca może zaprzestać udzielania świadczonych usług w stosunku do danego Klienta w sytuacji przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W takiej sytuacji płatność dokonana przez Klienta nie podlega zwrotowi.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia świadczenia Usługi.
 2. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Usługodawca oraz współpracujący z nim specjaliści. 
 2. Kontakt z Współadministratorami możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@terapiatuli.pl
 3. Współadministrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art. 9 ust. 2 lit. h) RODO)
  3. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w celach wynikających z uzasadnionych interesów Współadministratorów, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.
 5. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania Kontraktu, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  5. Klient ma prawo do:
   a) dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
   b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Współadministratorów, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 9. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Dane osobowe zbierane podczas rezerwacji/zakupu są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie terapiatuli.pl

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda Usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 4. Aktualny Regulamin zawsze jest dostępny w serwisie www.terapiatuli.pl
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania strony www.terapiatuli.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości płatności dokonanej przez Klienta.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2023 roku.
blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim