• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl
psycholog, psychoterapeuta, doradca systemowy

dr Monika Wysota

+ 48 888 132 124

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym i doradcą systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia uzyskałam na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją rozprawę doktorską przygotowałam z obszaru psychologii rodziny. Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Ukończyłam również curriculum z systemowo-integracyjnej terapii par prowadzony przez Toma Levolda, kurs z Time Perspective Therapy prowadzony przez Philip Zimbardo, Rosemary Sword, Mattew Laker, kurs z holistycznej terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, oraz praktyczne szkolenie: „Mindfulness – trening uważności dla dzieci i młodzieży”.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz świadcząc usługi psychoterapeutyczne. Ponadto, jestem przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowałam również z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Konsultuję problemy rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w stawaniu się takimi rodzicami, jakimi zawsze chcieli być. W swojej pracy uwzględniam kontekst życia moich klientów. O problemie i jego przyczynach myślę szeroko, dostrzegając sieci wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi sytuacjami w życiu klienta. Bliskie jest mi podejście systemowe. Jestem przekonana, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie, a moją rolą jest towarzyszyć mu w jego znalezieniu.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji, co pozwala mi jak najlepiej ją wykonywać. Staram się, by każdy, kto przychodzi do mojego gabinetu, w moim towarzystwie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

mgr Katarzyna Salamon

+ 48 604 555 856

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i Socjoterapia. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego też jestem członkiem nadzwyczajnym. W przeszłości podjęłam współpracę z British Psychologist Society, zostając również jego członkiem

Pracuję w nurcie systemowym kierując swoją pomoc do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Sesje terapeutyczne zgodnie z potrzebami klientów mogą być prowadzone przeze mnie również w języku angielskim. Pomagam osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z różnymi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania czy doświadczającymi objawów psychosomatycznych, potrzebującymi wsparcia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych związanych z przebytą traumą czy stratą bliskiej osoby.

Doświadczenie zawodowe zdobywam podczas wieloletniej już pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu oraz prywatnym gabinecie terapeutycznym, udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, prowadząc różnego rodzaju formy pomocy indywidualnej oraz grupowej. W przeszłości pracowałam również w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dbając o jakość swojej pracy nieustannie uczestniczę w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje, pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, socjoterapeuta, doradca zawodowy

mgr Beata Szurmińska

Jestem terapeutą dzieci i młodzieży, absolwentką resocjalizacji i socjoterapii. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od 2014 roku jestem instruktorem terapii uzależnień, a także terapeutą systemowym pierwszego stopnia. W 2018 roku ukończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu edukacyjnego.  Jestem terapeutą I stopnia Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a obecnie w trakcie kursu zaawansowanego terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. 

Zainteresowania psychologiczne i psychoterapeutyczne rozwijam w nurcie systemowym. Przez 7 lat pracowałam jako wychowawca i terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaliszu. Od 2015 r. roku pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia „Alterno” zajmującego się pracą na rzecz młodzieży dysfunkcyjnej. Od kwietnia 2020 r. pracuję w Poradni Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w ramach której współpracuje z Domem Dziecka w Pleszewie, prowadząc tam terapię.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w obszarze profilaktyki uzależnień oraz kontroli i rozumienia swoich emocji. Pracuję z problemami, które są bliskie młodym ludziom, np. trudności w kontaktach społecznych, w relacjach z rodzicami, nieradzenie sobie ze stresem, lęki. Prowadzę terapię grupową dla dzieci i młodzieży, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – „Co dalej z moim życiem?”, a także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny ​

mgr Paulina Ordoczyńska-Derdziak

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna w Szkole  Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach doskonalenie warsztatu psychoterapeutycznego jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie behawioralno – poznawczym w CTPB w Warszawie. Ukończyłam  cykl szkoleń z  neuropsychologii klinicznej oraz roczny kurs Neuropsychologii Człowieka Dorosłego.

Swój warsztat pracy doskonaliłam pracując w państwowych instytucjach, pomagając osobom doświadczającym problemów związanych z niepełnosprawnością, rodzinom w sytuacji kryzysu, doświadczającym straty, rodzinom w okresie okołorozwodowym, rodzicom po rozstaniu dzielącym się opiekę nad dziećmi, rodzinom zastępczym, pragnącym otoczyć opieką dzieci i stworzyć dla nich dom.

Aktualnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, gdzie pomagam pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi – zajmuję się diagnozą oraz rehabilitacją zaburzeń funkcji poznawczych powstałych w wyniku udarów lub urazów czaszkowo-mózgowych. Ponadto oceniam nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz zajmuje się ich terapią. Prowadzę także psychoedukację dla rodzin i opiekunów osób chorych.

Ponadto pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu, gdzie zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej i par, diagnozą psychologiczną oraz interwencją kryzysową. Mam doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczają kryzysu w życiu prywatnym i zawodowym, przeżyły sytuacje traumatyczne, cierpią z powodu obniżonego nastroju, stanów depresyjnych oraz lękowych a także mających trudności w budowaniu relacji.

Systematycznie biorę udział w szkoleniach oraz kursach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej. Dbam aby stworzyć odpowiednie warunki, atmosferę pełną otwartości i zrozumienia, tak aby pacjent poczuł się u mnie bezpiecznie i mógł zmierzyć się ze swoimi trudnościami. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Przestrzegam zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty.

psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

mgr Błażej Trzęsowski

Ukończyłem psychologię w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (specjalność sądowa i penitencjarna) oraz Psychologię transportu  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jestem specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Szkole się w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Katowicach.

Obecnie zajmuję się terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Ośrodku Terapii Uzależnień Monar w Nowolipsku. Wcześniej byłem związany zawodowo z ośrodkami pomocy społecznej, zaangażowany w pracę terapeutyczną z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie chorymi i uzależnionymi od alkoholu. Prowadziłem zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Prywatnie wielbiciel gotowania, aktywności fizycznej i podróżą.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia

mgr Justyna Stasiak-Panufnik

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz pedagogiki (specjalność opiekuńczo-wychowawcza). Obecnie uczę się w szkole psychoterapii KCP w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywałam w Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Jednostce Wojskowej oraz Oddziale Leczenia Uzależnień, Pracowni Terapii Zajęciowej, gdzie odbywałam staż. Aktualnie pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Warcie na oddziale obserwacyjno-diagnostycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji biorę udział w różnych szkoleniach, dotyczących między innymi: interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, diagnozy i psychoterapii oraz systematycznie poddaję swoją pracę superwizji.

Swoją pomoc oferuję osobom dorosłym i młodzieży, którzy poszukują źródła przeżywanych trudności, znajdujących się w sytuacjach stresowych, spowodowanych różnymi kryzysami, problemami w pracy/szkole oraz osobom szukającym wsparcia w obszarach relacji z innymi, mających trudności w związkach. Zapraszam również osoby chcące poprawić swoje funkcjonowanie w różnych dziedzinach swojego życia. Ze względu na duże zainteresowanie psychodynamicznym nurtem psychoterapii proponuję również pomoc w leczeniu rożnych zaburzeń psychicznych, między innymi, takich jak: nerwice, zaburzenia depresyjne, lękowe i zaburzenia osobowości.

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia ​ ​ ​

mgr Anita Urbaniak-Kempińska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą systemowym w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), a także studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Pracuję głównie w oparciu o założenia terapii systemowej, ale czerpię inspirację także z innych nurtów psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego (na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym i w Poradni Zdrowia Psychicznego) oraz w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Obecnie pracuję również jako psycholog szkolny oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Spotkania ze mną stwarzają szansę na poszukiwanie rozwiązań napotkanych niedogodności oraz na przyjrzenie się życiu z innej, szerszej perspektywy. Swoją pomoc oferuję młodzieży oraz osobom dorosłym. Prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Głęboko wierzę, że każdy człowiek ma zasoby i potencjał, by skutecznie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia

mgr Elżbieta Szymańska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, na której uzyskałam tytuł magistra psychologii klinicznej. Na tej samej uczelni ukończyłam również studia pierwszego stopnia na kierunku psychologii zdrowia i rehabilitacji. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym.

Moje prace dyplomowe poświęcone były szeroko rozumianym problemom z jakimi mierzą się osoby doświadczające zaburzeń depresyjnych. Temat depresji i lęków jest mi szczególnie bliski, w związku z czym podnoszę swoje umiejętności w tym zakresie poprzez dodatkowe szkolenia.

Uczestniczyłam w I Ogólnopolskim Kongresie Psychologów, Pedagogów Specjalnych i Terapeutów dotyczącym wyzwań w pracy terapeutycznej z klientem w przeobrażonej rzeczywistości oraz zastosowaniu technik eksternalizacji i personifikacji lęku w pracy terapeutycznej. Ponadto ukończyłam szkolenie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w temacie: Psychoterapia depresji w ujęciu trans kulturowej psychoterapii pozytywnej. W tym samym Instytucie odbyłam warsztaty szkoleniowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z Terapii Koherencji.

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywałam również w takich miejscach jak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, Sanatorium i szpital uzdrowiskowy Wacław w Świeradowie Zdroju, Dom dziecka w Kaliszu. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Murowaniec, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie miałam szansę poznać szerokie spektrum działań psychologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta nadal podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają mi nieść pomoc i wsparcie w sposób profesjonalny, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

psycholog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia

mgr Olga Karij

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w nurcie Gestalt w procesie szkolenia. Sesje terapeutyczne prowadzę w języku polskim oraz rosyjskim.  Ukończyłam psychologię w Centralnym Azjatyckim Uniwersytecie w Ałmaty w Kazachstanie. Obecnie szkolę się psychoterapeutycznie w nurcie Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. W Kazachstanie pracowałam jako psycholog w szkole podstawowej. Po przyjeździe do Polski najpierw intensywnie uczyłam się języka polskiego a potem zaczęłam pracować jako psycholog w szkołach podstawowych w Celowie, Murawinie, Kamieniu, Kosmowie i oraz w przedszkolu w Murawinie.

W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście Gestalt. Swoim klientom pomagam dostrzec przyczyny problemów, ich znaczenie oraz znaleźć odpowiednie sposoby rozwiązania. Korzystam z doświadczeń, jakie nabyłam pełniąc stanowisko szkolnego psychologa oraz zdobyte w trakcie szkoleń prowadzonych w nurcie Gestalt.

Moim klientom pomagam również radzić sobie z trudnymi uczuciami takimi jak: poczucie winy, wstyd, uraza, złość. Ponadto wspieram moimch klientów w zrozumieniu samych siebie, wyeliminowaniu napięć wewnętrznych, w znalezieniu przyczyn niepokoju i wyeliminowaniu lęków, aby mogli odzyskać spokój i pewność siebie.

Pracuję z dziećmi od 10-go roku życia, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doradzam również rodzicom nastolatków w kwestiach związanych z dorastaniem ich dzieci. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii emocjonalno-wyobrażeniowej, arteterapii oraz przede wszystkim techniki terapii Gestalt.

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny w trakcie szkolenia

mgr Izabela Płucienniczak

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu ze specjalnością kliniczną. W Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu odbyłam roczne szkolenie z zakresu terapii rodzin oraz roczne szkolenie w nurcie poznawczo – behawioralnym, z którym wiąże dalszy rozwój zawodowy. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS, wydział zamiejscowy w Poznaniu. Kompetencje w tym obszarze doskonalę we własnej pracowni psychologicznej, którą prowadzę od 2014 r. W ramach prywatnej praktyki pełniłam także rolę szkoleniowca, a obecnie świadczę usługi psychologiczne dla pacjentów hospicjum domowego.

Aktualnie pracuję również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu, gdzie m.in. zajmuję się diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym. Prowadzę terapię psychologiczną, konsultacje i porady dla rodziców oraz ich dzieci, a także współpracuję ze środowiskiem lokalnym.

Aktywność zawodowa umożliwia mi doskonalenie posiadanych umiejętności na wielu płaszczyznach. Systematycznie uczestniczę w różnorodnych szkoleniach aby podnosić kwalifikacje i jakość świadczonych usług./p>

Swoją pomoc oferuję młodzieży i dorosłym cierpiącym z powodu m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń zachowania i emocji. Poszukującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z niską samooceną, czy też trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Zapraszam także rodziców w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W pracy wykorzystuję metody i techniki, dostosowując je do możliwości i indywidualnych potrzeb klientów.

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, certyfikowany terapeuta ręki, logopeda, trener pierwszego stopnia sensoplastyki, studentka psychologii

mgr Paulina Okrasa

Ukończyłam Klinikę Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej oraz studia podyplomowe Diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Uczestniczyłam także w kilkudziesięciu godzinach szkoleń związanych z tematyką integracji sensorycznej w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami Okno. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na kierunkach: Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, Resocjalizacja i socjoterapia, a także Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie jestem studentką psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż w Ośrodku ProCentrum we Wrocławiu, uzyskując certyfikat Terapeuty Ręki. Jestem również absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tej samej uczelni ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia. Ponadto uzyskałam uprawnienia trenera 1 stopnia marki Sensoplastyka®. Ukończyłam także wiele kursów i szkoleń dotyczących terapii i współpracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą jako terapeuta i nauczyciel

psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia ​ ​

mgr Romana Ławniczak

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Moje prace dyplomowe poświęcone były depresji oraz chronobiologii. Skończyłam również studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia w Collegium Humanum w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Realizuję również studia podyplomowe na kierunku Suicydologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie organizowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, pomagając osobom uzależnionym oraz ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.

Brałam udział w konferencji „Psychiatria przez przypadki”, w warsztatach mindfulness oraz psychoanalizy lacanowskiej. Ukończyłam szkolenie: Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną. Dbając o jakość swojej pracy stale podnoszę swoje umiejętności, aby profesjonalnie pomagać swoim klientom. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w korporacjach wykorzystuję, aby pomagać ludziom w kryzysie związanym z pracą, mobbingiem, wypaleniem zawodowym. Oferuję wsparcie dorosłym i młodzieży doświadczającym obniżonego nastroju, problemów ze snem, problemów z akceptacją własnej osoby, myśli samobójczych, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym oraz w trudnej sytuacji życiowej. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, dopasowując metody pracy do jego potrzeb. Bliskie jest mi podejście psychodynamiczne, którego założenia i metody wykorzystuję w swojej pracy.

psycholog dzieci i młodzieży, psycholog dziecięcy, psychodietetyk ​ ​

mgr Sonia Biszczak

Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz terapeutą dzieci i dorosłych. Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Posiadam dwuletnie doświadczenie w pracy jako psycholog-terapeuta w Stowarzyszeniu Edukacyjnym Integracja, prowadzę również własną praktykę gabinetową. Swój warsztat pracy, ciągle poszerzam dzięki licznym warsztatom i szkoleniom m.in.  w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz Instytucie Psychodietetyki.

Pomagam osobom z nadmierną masą ciała, jedzącym za dużo słodkiego, zmęczonymi ciągłymi efektami jo-jo, napadami objadania się i zaburzeniami odżywiania – naprawić relacje z jedzeniem, zmienić nawyki żywieniowe oraz odzyskać kontrolę nad jedzeniem. Pracuję również z dziećmi, nazywanymi powszechnie ,,niejadkami”, pomagam oswoić je z jedzeniem i rozszerzyć dietę.

W pracy skupiam się na dopasowaniu żywienia i diety do potrzeb i możliwości klienta, zamiast wprowadzać na siłę ograniczające i niezrozumiałe zasady restrykcyjnych diet odchudzających. Razem wydobywamy motywację do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu i rozwijamy umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Podczas towarzyszenia klientowi w procesie zmiany, wyznaję dalekosiężną metodę ,, małych kroków”.

Jako psycholog wierzę, że początek każdej dobrej zmiany dzieje się w głowie, dlatego warto pielęgnować myśli, ucząc się radzić sobie z Wewnętrznym Krytykiem.

psycholog dzieci i młodzieży,terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta INPP ​

mgr Agnieszka Rosa

Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą odruchów metodą INPP. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Opolskim (specjalność: kliniczna), studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe z integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz roczne szkolenie dla terapeutów w zakresie diagnozy i terapii opóźnienia neurorozwojowego, organizowanego przez The Institute for Neuro – Psyhological Psychology w Chester (filia: INPP Polska).

W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, tj.: Integracja Bilateralna – program terapeutyczny w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, szkolenie organizowane przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu, Trening Umiejętności Społecznych (I i II stopień), szkolenie organizowane przez Studio Psychologiczne Joanny Węglarz, Metoda „Kids’ skills – Dam radę!” oraz Metoda „Jestem z Ciebie dumny!”, organizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, „Smyko – Multisensoryka® – szkolenie certyfikujące I stopnia, organizowane przez Aleksandrę Charęzińską Wspieranie Rozwoju Dzieci oraz Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, której organizatorem był Paradowski Design.

Doświadczenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobywałam pracując na stanowisku psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Doświadczenie w pracy terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej nabyłam poprzez współpracę z gabinetami: Centrum Rehabilitacji IKE w Wieluniu, Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kaliszu, Gabinet fizjoterapii funkcjonalnej MEDIKOR w Kaliszu oraz Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne „LOGOSENSOR” w Błaszkach.

W mojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody integracji sensorycznej oraz pracę z odruchami pierwotnymi wg metody Sally Goddard – Blythe. Interesuję się psychologią rozwojową, a w szczególności tematyką wspierania rozwoju małych dzieci od pierwszych chwil życia.

oligofrenopedagog, terapeuta osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera ​

mgr Weronika Scicińska

Ukończyłam Pedagogikę w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyłam również  kursy: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, oraz „Zaawansowane programy edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Ponadto jestem Trenerem Umiejętności Społecznych I i II stopnia. 

Prowadzę terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Zakres pracy dobieram i dostosowuję indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Zajmuje się terapią behawioralna inaczej Stosowaną Analizę Zachowania, która jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym dzieci w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Terapia behawioralna wykorzystuje prawa uczenia się w celu rozwoju zachowań pożądanych oraz redukcji zachowań niepożądanych. Dzięki temu dziecko ma możliwość nabycia nowych umiejętności poznawczych i społecznych. Jest również wykorzystywana w celu poprawienia komunikacji, uwagi, skupienia, koncentracji oraz pamięci. Wszelkiego rodzaju działania terapeutyczne dobierane są indywidualnie by w jak najlepszy sposób wspierać rozwój i możliwości dziecka.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

mgr Patrycja Przychodna

Jestem psychologiem, studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalnością kliniczną i osobowości. Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe poszerzam pracując w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu na oddziale onkologii klinicznej, gdzie prowadzę konsultacje oraz udzielam wsparcia pacjentom oraz rodzinom. Prowadzę także psychoedukacje dla rodzin i opiekunów osób chorych. 

Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam pracując również w szkołach podstawowych jako psycholog szkolny, udzielając wsparcia i poradnictwa dzieciom, młodzieży oraz rodzicom. Wiedzę kliniczna zdobyłam pracując z dorosłymi z zaburzeniami i chorobami psychicznymi na oddziale dziennym psychiatrycznym. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji biorę udział w różnorodnych szkoleniach dotyczących wsparcia psychologicznego.

Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi. Swoją pomoc oferuje osobom doświadczającym trudności w sferze poczucia własnej wartości, samoakceptacji, radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji oraz trudności relacyjnych. W procesie udzielania pomocy ważne jest dla mnie nawiązanie pełnej wzajemnego szacunku i empatii relacji terapeutycznej z pacjentem, dzięki czemu możemy wspólnie określić jego cele terapeutyczne, a następnie razem przejść drogę do ich osiągnięcia. Bardzo pomocna jest w tym psychoedukacja, która w przystępny sposób tłumaczy naturę problemów, a jednocześnie pozwala pacjentowi świadomie podejmować decyzje związane z kolejnymi etapami leczenia.

filolog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia ​ ​

mgr Aneta Szelc

Jestem psychoterapeutą w nurcie Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Profesjonalne przygotowanie psychoterapeutyczne zdobywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Ukończyłam profesjonalny, certyfikowany kurs psychologiczny przy Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Ponadto odbyłam roczne szkolenie w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. W celu podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności  biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych w nurcie Gestalt. Przynależałam i współtworzyłam  grupę wsparcia Al-Anon w Kaliszu gdzie stawiałam pierwsze kroki wspierania osób.

Ukończyłam filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam jako przedstawiciel medyczny w Firmie Farmaceutycznej gdzie po paru latach awansowałam na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Po wysyceniu pracą w korporacji rozpoczęłam własną działalność gospodarczą. Zbudowałam i zarządzam spółkami w branży farmaceutycznej. Po paru latach chciałam zająć się w swoim życiu czymś bardziej wartościowym. Od zawsze interesowałam się naturą ludzką i wynikającymi z niej zachowaniami oraz relacją z drugim człowiekiem. Stąd zrodził się pomysł na studiowanie nowego kierunku w moim życiu, po to abym mogła rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych i młodzieży, którzy poszukują swojej drogi życiowej, potrzebują pomocy w odnalezieniu samych siebie oraz zmagają się z trudnościami w relacjach z otoczeniem. Swoje wsparcie oferuję osobom, które chcą poprawić jakość swojego życia i zacząć budować nowe, zdrowe relacje z innymi w zgodzie ze sobą i w zgodzie z własnymi potrzebami.

Bliskie jest mi w pracy terapeutycznej podejście Gestalt. które oznacza spotkanie się dwóch osób w kontakcie i relacji. Psychoterapia jest dla mnie wspólną podróżą – moją i mojego klienta. Jest to spotkanie dwóch różnych osób na różnych etapach swojego życia, w różnym wieku, z różnymi trudnościami i problemami. Klient określa cel tej podróży a ja towarzyszę mu w drodze do niego. Czasem klient nie zna dokładnie swojego celu i wtedy wspólnie szukamy Twojego „dokąd”. Jestem po to aby wspierać moich klientów w tym czego potrzebują.

pedagog, terapeuta dzieci z niepelnosprawnoscią intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback

mgr Agata Magdzicka-Banach

Ukończyłam Pedagogikę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnej z arteterapią na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki w zakresie edukacji, terapii i wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki i Surdopedagogiki w Wielkopolskim Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Edulabor w Kaliszu. W chwili obecnej kończę studia podyplomowe z  pedagogiki wychowawczej i opiekuńczej z poradnictwem rodzinnym i młodzieżowym w Instytucie Studiów Podyplomowych w Brzegu.

Regularnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, co pozwala mi na ciągły rozwój. Jednym z ukończonych kursów jest terapia EEG biofeedback, którą prowadzę indywidualnie oraz Trening Umiejętności Społecznych, aby pomóc dzieciom i młodzieży w nabywaniu kompetencji społecznych.

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi radość i daje wielką satysfakcję, szczególnie, kiedy na twarzach moich małych pacjentów widzę uśmiech. Ukończyłam studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnej z arteterapią, ponieważ praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. W chwili obecnej prowadzę również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Praca z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Dzięki tej pracy nauczyłam się przede wszystkim cierpliwości, zrozumienia i ogromnej empatii dla ludzi. Chcąc poszerzać swoje horyzonty ukończyłam studia z zakresu surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki aby móc poznać i zrozumieć osoby niedosłyszące oraz niedowidzące. Obecnie kończę studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, aby służyć pomocą, poradą i wsparciem młodzieży oraz osobom z rodzin dysfunkcyjnych.

Prowadzenie terapii EEG biofeedback daje mi możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem i pozwala na obserwację zmian zachodzących w aktywności mózgu człowieka. Biofeedback jest niezwykle ciekawą i skuteczną metodą stosowaną w leczeniu różnorodnych schorzeń. Trening biofeedback pozwala klientom nauczyć się przejmować kontrolę nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami, co z kolei pozwala na zwalczanie objawów wielu chorób

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim