psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy

Monika Wysota

+48 888 132 124
monika.wysota@terapiatuli.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i doradcą systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Obecnie jestem doktorantką w Instytucie Psychologii UAM w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Swoją rozprawę doktorską przygotowuję z obszaru psychologii rodziny. 

Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Obecnie jestem w trakcie kolejnych szkoleń w tym zakresie. Ukończyłam szkolenie z systemowo-integracyjnej terapii par prowadzone przez Toma Levolda. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz świadcząc usługi psychoterapeutyczne. Ponadto, jestem przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowałam również z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin w nurcie systemowym. Zajmuję się również poradnictwem wychowawczym dla rodziców.

Konsultuję problemy rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w stawaniu się takimi rodzicami, jakimi zawsze chcieli być.W swojej pracy uwzględniam kontekst życia moich klientów. O problemie i jego przyczynach myślę szeroko, dostrzegając sieci wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi sytuacjami w życiu klienta. Bliskie jest mi podejście systemowe. Jestem przekonana, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie, a moją rolą jest towarzyszyć mu w jego znalezieniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji, co pozwala mi jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Staram się, by każdy, kto przychodzi do mojego gabinetu, w moim towarzystwie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Salamon

+48 604 555 856
katarzyna.salamon@terapiatuli.pl
Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i Socjoterapia. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego też jestem członkiem nadzwyczajnym. W przeszłości podjęłam współpracę z British Psychologist Society, zostając również jego członkiem.

Pracuję w nurcie systemowym kierując swoją pomoc do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Sesje terapeutyczne zgodnie z potrzebami klientów mogą być prowadzone przeze mnie również w języku angielskim.

Pomagam osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z różnymi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania czy doświadczającymi objawów psychosomatycznych, potrzebującymi wsparcia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych związanych z przebytą traumą czy stratą bliskiej osoby. Doświadczenie zawodowe zdobywam podczas wieloletniej już pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, prowadząc różnego rodzaju formy pomocy indywidualnej oraz grupowej.

W przeszłości pracowałam również w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dbając o jakość swojej pracy nieustannie uczestniczę w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje, pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, doradca zawodowy

Beata Szurmińska

+48 696 264 893
beata.szurminska@terapiatuli.pl

Jestem absolwentką resocjalizacji i socjoterapii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od 2014 roku jestem instruktorem terapii uzależnień, a także terapeutą systemowym pierwszego stopnia. W 2018 roku ukończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu edukacyjnego.  Ponadto mam uprawienia wychowawcy i kierownika placówek wypoczynkowych.  

Zainteresowania psychologiczne i psychoterapeutyczne rozwijam w nurcie systemowym. Pracuję jako wychowawca i terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaliszu. Od 2015 r. roku pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia „Alterno” zajmującego się pracą na rzecz młodzieży dysfunkcyjnej. Od kwietnia 2020 r. pracuję w Poradni Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Pracuje indywidualnie z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w obszarze profilaktyki uzależnień oraz kontroli i rozumienia swoich emocji. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące hamowania negatywnych zachowań, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – „Co dalej z moim życiem?” oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień ​

Monika Polak

+48 696 371 186
monika.polak@terapiatuli.pl

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową na  Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Ukończyłam studium treningu i psychoterapii grupowej w DCPU we Wrocławiu  Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu uzależnień behawioralnych, oraz pracy z osobami z doświadczeniem traumy, organizowanych przez Akademie Ignatianum w Krakowie, oraz Stowarzyszenie Natanaleum w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać pracując, jako streetworker z dziećmi ulicy. Podczas tej pracy zrodziła się moje zamiłowanie do zawodu terapeuty uzależnień. Kolejne moje kroki zawodowe prowadziły mnie do wielu spotkań i rozmów z podopiecznymi placówek opiekuńczo -wychowawczych, wychowankami ośrodków wychowawczych, osadzonymi w zakładzie karnym, osobami bezdomnymi, osobami chorymi psychicznie, z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Następnie w jednym z prywatnych ośrodków uzależnień zaczęłam prowadzić grupę wsparcia dla osób współuzależnionych. Jako terapeuta pracuję obecnie w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków.

Praca terapeuty jest dla mnie więcej niż wykonywanym zawodem; wkładam w nią nie tylko zdobytą wiedzę i umiejętności, ale też serce; kieruję się przekonaniem, że każda osoba z którą rozmawiam zasługuje na szacunek, okazanie poczucia swojej godności i wartości jako człowieka, której poczucie często zatraciła w wyniku trudnych doświadczeń życiowych i destrukcji wynikającej z uzależnienia.

pedagog, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji ​ ​

Sylwia Dziedziczak​

+48 500 239 911
sylwia.dziedziczak@terapiatuli.pl

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, psychoterapeutą rodzinnym, systemowym w procesie certyfikacji. Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem również absolwentką pedagogiki na UAM w Poznaniu (specjalizacja-resocjalizacja). Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień na KUL w Lublinie.

Jestem trenerem niwelowania agresji TZA-ART. Ponadto jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Od 7 lat pracuję w NZOZ Multimed gdzie sprawuję funkcję kierownika Poradni Uzależnień i Oddziału Dziennego. Wcześniej współzałożyłam Ośrodek Terapii Uzależnień KARAN w Szczypiornie w którym również pracowałam. Swoją pracę poddaję stałej , comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem pracy psychoterapeutycznej.

Ponadto ustawicznie dokształcam się na różnych szkoleniach. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia: Koncepcja wczesnych schematów wg.Junga, Jak pracować z traumą w ujęciu EMDR?, Neuronauka w terapii osób uzależnionych, szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Biorę również udział w wiodących specjalistycznych konferencjach w Polsce oraz odbyłam niezbędne staże. W MULTIMED prowadzę grupy terapeutyczne, terapię indywidualną oraz
rodzinną. Pracuję też w prywatnym gabinecie. Prywatnie jestem żoną i mamą. Radość sprawia mi taniec, czytanie książek i jazda na rowerze.

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji ​

Magdalena Ciechanowska

+48 501 227 344
m.ciechanowska@terapiatuli.pl

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, psychologiem ze specjalnością kliniczną, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. Ukończyłam roczny Kurs Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki, nadające uprawnienia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera, a także trzymodułowy, bazowy Kurs Terapii Behawioralnej oraz kurs redukcji stresu MBSR Mindfulness.

Swoje doświadczenie kliniczne w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam  w Szpitalnym Oddziale Psychiatrycznym w Ostrowie Wielkopolskim na oddziałach dziennym, otwartym i zamkniętym, gdzie odbywałam staż. Doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu na oddziale dla dzieci i młodzieży oraz w Stowarzyszeniu „Pięć Zmysłów” i  Klinice Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii dziecięcej we Wrocławiu.

Aktualnie pracuję również  w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży  w Kaliszu oraz w Ostrowie Wielkopolskim i w Poradni Psychologiczno – Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie m.in. zajmuję się diagnostyką psychologiczną, prowadzę terapię psychologiczną oraz psychoterapię.

Systematycznie uczestniczę w różnorodnych szkoleniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanego superwizora. Swoją pomoc kieruję do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami nerwicowymi. Oferuję wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, problemami związanymi z sytuacjami kryzysu,  niską samooceną oraz trudnościami w relacjach. Współpracuję z rodzicami, udzielam wsparcia w rozwiązaniu trudności wychowawczych. W swojej pracy wykorzystuję metody i techniki dostosowane do możliwości  i potrzeb indywidualnych klienta. Prowadzę również terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju- autyzmem i Zespołem Aspergera.

psycholog, seksuolog ​ ​

Sandra Włodarczyk

+48 535 533 680
sandra.wlodarczyk@terapiatuli.pl

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością kliniczną oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku prowadzę Fundację Pomocy Dzieciom Humana, której celem jest pomoc osobom samotnym, niezamożnym, bezdomnym, potrzebującym pomocy, chorym, niepełnosprawnym.

W trakcie studiów podyplomowych zdobyłam wiedzę dotyczącą problematyki rozwoju seksualnego człowieka, w tym biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności, prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej. Ponadto zdobyłam umiejętność określania zaburzeń i dewiacji seksualnych, udzielania  interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad, prowadzenia psychoterapii i terapii seksuologicznej, a także ekspertyz sądowych w sprawach seksuologicznych.

Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. W przeszłości prowadziłam  z dziećmi w wieku przedszkolnym zajęcia  z komunikacja interpersonalnej.

psycholog dzieci i młodzieży, pedagog ​ ​

Kinga Rogozińska-Paczesna

+48 508 271 896
kinga.rogozinska@terapiatuli.pl

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ze specjalnością kliniczną oraz pedagogikę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością resocjalizacji. Posiadam licencjat z zakresu socjoterapii i promocji  zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wieloletniej pracy w szkole ponadgimnazjalnej, dzięki czemu znam dobrze środowisko, problemy młodzieży oraz system współczesnej rodziny. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Kaliszu oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku. Należę również do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu, gdzie zajmuję się oceną psychologiczną dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W mojej pracy zachęcam pacjenta do rozmowy i skupienia się na redukcji trudności występujących w psychicznym radzeniu sobie z aktualnymi problemami życiowymi oraz na adaptacji do określonej sytuacji. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości. Oferuję pomoc psychologiczną i wsparcie dla dzieci i młodzieży. Prowadzę również konsultacje dla rodziców. Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności i poszerzam wiedzę poprzez udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach.

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny ​

Dorota Stanisławska

+48 690 487 397
d.stanislawska@terapiatuli.pl

Jestem psychologiem i pscyhoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Studia magisterskie ukończyłam w 2007 roku na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością psychologia kliniczna. Następnie na kilka lat związałam się zawodowo z wojskiem, gdzie pracowałam jako konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz przez kilkanaście miesięcy w kontyngencie wojskowym w Afganistanie jako psycholog i interwent kryzysowy. Prowadziłam liczne warsztaty i konsultacje z zakresu radzenia sobie ze stresem, budowaniem zespołu, opieką po traumie i w żałobie.  Obecnie pracuje jako terapeuta  w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży.

Jestem terapeutą w procesie certyfikacji, pracuje w podejściu poznawczo- behawioralnym.  Uważam, że podstawą  terapii jest sojusz między klientem a terapeutą oraz przejrzystość procesu terapeutycznego. Udana terapia to ta, po której klient wychodzi z nowymi umiejętnościami, które będzie umiał wykorzystywać samodzielnie,  przez wiele lat po zakończeniu terapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia, a swoją praktykę poddaję cyklicznej superwizji. 

Zapraszam dorosłych i młodzież doświadczających obniżonego nastroju,  trudnego do zniesienia niepokoju, dyskomfortu w sytuacjach społecznych, trudności w  relacjach osobistych, a także osoby w kryzysie psychicznym spowodowanym nagłymi zmianami życiowymi.  

psycholog ​ ​

Karolina Okrasa

+48 696 783 479
karolina.okrasa@terapiatuli.pl

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia kliniczna oraz seksuologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie, gdzie aktualnie pracuję, udzielając pomocy psychologicznej osobom dotkniętym chorobą przewlekłą. Ponadto zajmuję się również wspieraniem osób przebywających w hospicjum domowym. Początkowo moja praca w szpitalu ukierunkowana była na diagnozę oraz rehabilitację funkcji poznawczych w schorzeniach neurologicznych. W czasie pracy w szpitalu wykorzystywałam praktyczne metody radzenia sobie z chronicznym napięciem, prowadząc treningi relaksacji, uważności oraz stosując różnorodne techniki wizualizacyjne.   

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, pracując jako psycholog podczas wakacyjnego turnusu rehabilitacyjnego, w trakcie którego prowadziłam warsztaty socjoterapeutyczne oraz udzielałam indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży.

Pracowałam również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu w Dziale Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej w problemach życiowych (kryzysy małżeńskie, partnerskie, rozwojowe, środowiskowe). Prowadziłam także oddziaływania psychologiczne wobec osób dotkniętych przemocą.

W praktyce psychologicznej bliskie jest mi podejście integrujące ciało i umysł, którego zastosowanie odnajduję w praktyce relaksacji i uważności. Ukończyłam kurs Mindfulness. Swoją pracę ukierunkowuję przede wszystkim na formę zajęć treningowych pozwalających rozwinąć umiejętność redukcji skutków stresu oraz opanowywania nieprzyjemnych stanów psychofizjologicznych. Praktyczne zajęcia z treningu uważności kieruję zarówno do osób dorosłych, które zmagają się ze stanami napięcia psychofizycznego, a także dzieci przejawiających trudności z koncentracją uwagi, nerwowych. Istotną rolę odgrywa dla mnie komfort psychiczny uczestników zajęć oraz ich atrakcyjna dla odbiorów forma.