psycholog, psychoterapeuta systemowy,doradca systemowy

Monika Wysota

+48 888 132 124
monika.wysota@terapiatuli.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym i doradcą systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Obecnie jestem doktorantką w Instytucie Psychologii UAM w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Swoją rozprawę doktorską przygotowuję z obszaru psychologii rodziny. 

Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Obecnie jestem w trakcie kolejnych szkoleń w tym zakresie. Ukończyłam szkolenie z systemowo-integracyjnej terapii par prowadzone przez Toma Levolda. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz świadcząc usługi psychoterapeutyczne. Ponadto, jestem przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowałam również z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin w nurcie systemowym. Zajmuję się również poradnictwem wychowawczym dla rodziców.

Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Konsultuję problemy rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w stawaniu się takimi rodzicami, jakimi zawsze chcieli być. W swojej pracy uwzględniam kontekst życia moich klientów. O problemie i jego przyczynach myślę szeroko, dostrzegając sieci wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi sytuacjami w życiu klienta. Bliskie jest mi podejście systemowe. Jestem przekonana, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie, a moją rolą jest towarzyszyć mu w jego znalezieniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji, co pozwala mi jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Staram się, by każdy, kto przychodzi do mojego gabinetu, w moim towarzystwie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Salamon

+48 604 555 856
katarzyna.salamon@terapiatuli.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i Socjoterapia. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego też jestem członkiem nadzwyczajnym. W przeszłości podjęłam współpracę z British Psychologist Society, zostając również jego członkiem.

Pracuję w nurcie systemowym kierując swoją pomoc do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Sesje terapeutyczne zgodnie z potrzebami klientów mogą być prowadzone przeze mnie również w języku angielskim.

Pomagam osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z różnymi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania czy doświadczającymi objawów psychosomatycznych, potrzebującymi wsparcia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych związanych z przebytą traumą czy stratą bliskiej osoby. Doświadczenie zawodowe zdobywam podczas wieloletniej już pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, prowadząc różnego rodzaju formy pomocy indywidualnej oraz grupowej.

W przeszłości pracowałam również w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dbając o jakość swojej pracy nieustannie uczestniczę w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje, pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, doradca zawodowy

Beata Szurmińska

Jestem absolwentką resocjalizacji i socjoterapii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od 2014 roku jestem instruktorem terapii uzależnień, a także terapeutą systemowym pierwszego stopnia. W 2018 roku ukończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu edukacyjnego.  Ponadto mam uprawienia wychowawcy i kierownika placówek wypoczynkowych.  

Zainteresowania psychologiczne i psychoterapeutyczne rozwijam w nurcie systemowym. Pracuję jako wychowawca i terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaliszu. Od 2015 r. roku pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia „Alterno” zajmującego się pracą na rzecz młodzieży dysfunkcyjnej. Od kwietnia 2020 r. pracuję w Poradni Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Pracuje indywidualnie z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w obszarze profilaktyki uzależnień oraz kontroli i rozumienia swoich emocji. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące hamowania negatywnych zachowań, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – „Co dalej z moim życiem?” oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

psycholog, psychoterapeuta ​

Paulina Ordoczyńska-Derdziak

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna w Szkole  Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach doskonalenie warsztatu psychoterapeutycznego jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie behawioralno – poznawczym w CTPB w Warszawie. Ukończyłam  cykl szkoleń z  neuropsychologii klinicznej oraz roczny kurs Neuropsychologii Człowieka Dorosłego.

Swój warsztat pracy doskonaliłam pracując w państwowych instytucjach, pomagając osobom doświadczającym problemów związanych z niepełnosprawnością, rodzinom w sytuacji kryzysu, doświadczającym straty, rodzinom w okresie okołorozwodowym, rodzicom po rozstaniu dzielącym się opiekę nad dziećmi, rodzinom zastępczym, pragnącym otoczyć opieką dzieci i stworzyć dla nich dom.

Aktualnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, gdzie pomagam pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi – zajmuję się diagnozą oraz rehabilitacją zaburzeń funkcji poznawczych powstałych w wyniku udarów lub urazów czaszkowo-mózgowych. Ponadto oceniam nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz zajmuje się ich terapią. Prowadzę także psychoedukację dla rodzin i opiekunów osób chorych.

Ponadto pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu, gdzie zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej i par, diagnozą psychologiczną oraz interwencją kryzysową. Mam doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczają kryzysu w życiu prywatnym i zawodowym, przeżyły sytuacje traumatyczne, cierpią z powodu obniżonego nastroju, stanów depresyjnych oraz lękowych a także mających trudności w budowaniu relacji.

Systematycznie biorę udział w szkoleniach oraz kursach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej. Dbam aby stworzyć odpowiednie warunki, atmosferę pełną otwartości i zrozumienia, tak aby pacjent poczuł się u mnie bezpiecznie i mógł zmierzyć się ze swoimi trudnościami. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Przestrzegam zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty.

pedagog, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji ​ ​

Sylwia Dziedziczak​

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, psychoterapeutą rodzinnym, systemowym w procesie certyfikacji. Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem również absolwentką pedagogiki na UAM w Poznaniu (specjalizacja-resocjalizacja). Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień na KUL w Lublinie.

Jestem trenerem niwelowania agresji TZA-ART. Ponadto jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Od 7 lat pracuję w NZOZ Multimed gdzie sprawuję funkcję kierownika Poradni Uzależnień i Oddziału Dziennego. Wcześniej współzałożyłam Ośrodek Terapii Uzależnień KARAN w Szczypiornie w którym również pracowałam. Swoją pracę poddaję stałej , comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem pracy psychoterapeutycznej.

Ponadto ustawicznie dokształcam się na różnych szkoleniach. Ukończyłam następujące kursy i szkolenia: Koncepcja wczesnych schematów wg.Junga, Jak pracować z traumą w ujęciu EMDR?, Neuronauka w terapii osób uzależnionych, szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Biorę również udział w wiodących specjalistycznych konferencjach w Polsce oraz odbyłam niezbędne staże. W MULTIMED prowadzę grupy terapeutyczne, terapię indywidualną oraz
rodzinną. Pracuję też w prywatnym gabinecie. Prywatnie jestem żoną i mamą. Radość sprawia mi taniec, czytanie książek i jazda na rowerze.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia

Justyna Stasiak-Panufnik

Jestem absolwentką psychologii, specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Obecnie rozpoczynam również naukę w szkole psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenia zdobywałam w Centrum Psychiatrycznym w Warcie na Terapii Zajęciowej oraz Oddziale Leczenia Uzależnień, gdzie odbywałam staż. Kilka lat pracowałam w Wojskowej Pracowni Psychologicznej, gdzie zajmowałam się prowadzeniem badań selekcyjno-kwalifikacyjnych oraz brałam udział w infolinii wsparcia psychologicznego.

Aktualnie pracuję w Jednostce Wojskowej, jako psycholog-konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej. Do moich obowiązków przede wszystkim należy udzielanie konsultacji, porad i indywidualnej pomocy psychologicznej osobom uprawnionym oraz selekcja kandydatów do służby.

Ponadto w celu podnoszenia swoich kwalifikacji systematycznie biorę udział w różnych szkoleniach dotyczących między innymi: interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego i diagnozy. Ze względu na duże zainteresowania nurtem psychodynamicznym rozpoczynam kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoją pomoc oferuję osobom dorosłym i młodzieży, którzy poszukują źródła przeżywanych trudności i problemów, znajdujących się w sytuacjach stresowych, spowodowanych różnymi kryzysami, problemami w pracy/szkole oraz osobom szukającym wsparcia w obszarach relacji z innymi, mających trudności w związkach. Zapraszam również osoby chcące poprawić funkcjonowanie w różnych dziadzinach swojego życia.

psycholog, seksuolog ​ ​

Sandra Włodarczyk

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością kliniczną oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku prowadzę Fundację Pomocy Dzieciom Humana, której celem jest pomoc osobom samotnym, niezamożnym, bezdomnym, potrzebującym pomocy, chorym, niepełnosprawnym.

W trakcie studiów podyplomowych zdobyłam wiedzę dotyczącą problematyki rozwoju seksualnego człowieka, w tym biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności, prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej. Ponadto zdobyłam umiejętność określania zaburzeń i dewiacji seksualnych, udzielania  interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad, prowadzenia psychoterapii i terapii seksuologicznej, a także ekspertyz sądowych w sprawach seksuologicznych.

Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. W przeszłości prowadziłam  z dziećmi w wieku przedszkolnym zajęcia  z komunikacja interpersonalnej.

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia

Elżbieta Szymańska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, na której uzyskałam tytuł magistra psychologii klinicznej. Na tej samej uczelni ukończyłam również studia pierwszego stopnia na kierunku psychologii zdrowia i rehabilitacji. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym.

Moje prace dyplomowe poświęcone były szeroko rozumianym problemom z jakimi mierzą się osoby doświadczające zaburzeń depresyjnych. Temat depresji i lęków jest mi szczególnie bliski,
w związku z czym podnoszę swoje umiejętności w tym zakresie poprzez dodatkowe szkolenia.

Uczestniczyłam w I Ogólnopolskim Kongresie Psychologów, Pedagogów Specjalnych
i Terapeutów dotyczącym wyzwań w pracy terapeutycznej z klientem w przeobrażonej rzeczywistości oraz zastosowaniu technik eksternalizacji i personifikacji lęku w pracy terapeutycznej. Ponadto ukończyłam szkolenie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
w temacie: Psychoterapia depresji w ujęciu trans kulturowej psychoterapii pozytywnej.
W tym samym Instytucie odbyłam warsztaty szkoleniowe na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym z Terapii Koherencji.

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywałam również w takich miejscach jak:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
Sanatorium i szpital uzdrowiskowy Wacław w Świeradowie Zdroju,
Dom dziecka w Kaliszu.
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu,
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Murowaniec,
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu,
gdzie miałam szansę poznać szerokie spektrum działań psychologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta nadal podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają mi nieść pomoc i wsparcie w sposób profesjonalny, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny ​

Dorota Stanisławska

Jestem psychologiem i pscyhoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Studia magisterskie ukończyłam w 2007 roku na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością psychologia kliniczna. Następnie na kilka lat związałam się zawodowo z wojskiem, gdzie pracowałam jako konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz przez kilkanaście miesięcy w kontyngencie wojskowym w Afganistanie jako psycholog i interwent kryzysowy. Prowadziłam liczne warsztaty i konsultacje z zakresu radzenia sobie ze stresem, budowaniem zespołu, opieką po traumie i w żałobie.  Obecnie pracuje jako terapeuta  w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży.

Jestem terapeutą w procesie certyfikacji, pracuje w podejściu poznawczo- behawioralnym.  Uważam, że podstawą  terapii jest sojusz między klientem a terapeutą oraz przejrzystość procesu terapeutycznego. Udana terapia to ta, po której klient wychodzi z nowymi umiejętnościami, które będzie umiał wykorzystywać samodzielnie,  przez wiele lat po zakończeniu terapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia, a swoją praktykę poddaję cyklicznej superwizji. 

Zapraszam dorosłych i młodzież doświadczających obniżonego nastroju,  trudnego do zniesienia niepokoju, dyskomfortu w sytuacjach społecznych, trudności w  relacjach osobistych, a także osoby w kryzysie psychicznym spowodowanym nagłymi zmianami życiowymi.  

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Izabela Płucienniczak

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu ze specjalnością kliniczną. W Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu odbyłam roczne szkolenie z zakresu terapii rodzin oraz roczne szkolenie w nurcie poznawczo – behawioralnym, z którym wiąże dalszy rozwój zawodowy. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS, wydział zamiejscowy w Poznaniu. Kompetencje w tym obszarze doskonalę we własnej pracowni psychologicznej, którą prowadzę od 2014 r. W ramach prywatnej praktyki pełniłam także rolę szkoleniowca, a obecnie świadczę usługi psychologiczne dla pacjentów hospicjum domowego.

Aktualnie pracuję również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu, gdzie m.in. zajmuję się diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym. Prowadzę terapię psychologiczną, konsultacje i porady dla rodziców oraz ich dzieci, a także współpracuję ze środowiskiem lokalnym.

Aktywność zawodowa umożliwia mi doskonalenie posiadanych umiejętności na wielu płaszczyznach. Systematycznie uczestniczę w różnorodnych szkoleniach aby podnosić kwalifikacje i jakość świadczonych usług./p>

Swoją pomoc oferuję młodzieży i dorosłym cierpiącym z powodu m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń zachowania i emocji. Poszukującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z niską samooceną, czy też trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Zapraszam także rodziców w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W pracy wykorzystuję metody i techniki, dostosowując je do możliwości i indywidualnych potrzeb klientów.

psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji ​ ​

Anita Urbaniak - Kempińska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą systemowym w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), a także studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Pracuję głównie w oparciu o założenia terapii systemowej, ale czerpię inspirację także z innych nurtów psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego (na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym i w Poradni Zdrowia Psychicznego) oraz w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Obecnie pracuję również jako psycholog szkolny oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Spotkania ze mną stwarzają szansę na poszukiwanie rozwiązań napotkanych niedogodności oraz na przyjrzenie się życiu z innej, szerszej perspektywy. Swoją pomoc oferuję młodzieży oraz osobom dorosłym. Prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Głęboko wierzę, że każdy człowiek ma zasoby i potencjał, by skutecznie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.

psycholog dziecięcy ​ ​

Magdalena Wilkowska

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim po kierunku: psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. Przez trzy lata zdobywałam doświadczenie zawodowe jako wolontariuszka medyczna w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi na oddziale onkologicznym dla dzieci, gdzie udzielałam pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom oraz ich rodzicom.

Dodatkowo ukończyłam kurs z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia oraz brałam udział w licznych szkoleniach, gdzie zdobyłam wiedzę miedzy innymi, z pomocy psychologicznej w kryzysowych wydarzeniach życiowych, jak w przypadku żałoby, z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, diagnozy i terapii depresji i innych zaburzeń nastroju u dzieci, diagnozy zaburzeń seksualnych, czy pomocy psychologicznej w procesie zmiany w praktyce klinicznej.Aktualnie uczestniczę w studium psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz rozwijam swoje umiejętności i wiedzę psychologiczną poprzez nieustanne angażowanie się w nowe szkolenia i kursy.

Pomoc i wsparcie psychologiczne kieruję do dzieci i młodzieży. W pomoc dziecku angażuję również rodziców, którym pomagam zrozumieć, co dzieje się z ich pociechą i dostosować metody wychowawcze do potrzeb rozwojowych dziecka. W pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej. Nadrzędnymi wartościami w mojej pracy są bezwarunkowa akceptacja, dobro drugiego człowieka oraz niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych. Ponadto dbam o bezpieczną i przyjazną atmosferę w gabinecie oraz o wysokiej jakości relację terapeutyczną. Staram się o poprawienie jakości życia pacjenta w oparciu o jego indywidualny rozwój.

psycholog ​ ​

Karolina Okrasa

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia kliniczna oraz seksuologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie, gdzie aktualnie pracuję, udzielając pomocy psychologicznej osobom dotkniętym chorobą przewlekłą. Ponadto zajmuję się również wspieraniem osób przebywających w hospicjum domowym. Początkowo moja praca w szpitalu ukierunkowana była na diagnozę oraz rehabilitację funkcji poznawczych w schorzeniach neurologicznych. W czasie pracy w szpitalu wykorzystywałam praktyczne metody radzenia sobie z chronicznym napięciem, prowadząc treningi relaksacji, uważności oraz stosując różnorodne techniki wizualizacyjne.   

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, pracując jako psycholog podczas wakacyjnego turnusu rehabilitacyjnego, w trakcie którego prowadziłam warsztaty socjoterapeutyczne oraz udzielałam indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży.

Pracowałam również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu w Dziale Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej w problemach życiowych (kryzysy małżeńskie, partnerskie, rozwojowe, środowiskowe). Prowadziłam także oddziaływania psychologiczne wobec osób dotkniętych przemocą.

W praktyce psychologicznej bliskie jest mi podejście integrujące ciało i umysł, którego zastosowanie odnajduję w praktyce relaksacji i uważności. Ukończyłam kurs Mindfulness. Swoją pracę ukierunkowuję przede wszystkim na formę zajęć treningowych pozwalających rozwinąć umiejętność redukcji skutków stresu oraz opanowywania nieprzyjemnych stanów psychofizjologicznych. Praktyczne zajęcia z treningu uważności kieruję zarówno do osób dorosłych, które zmagają się ze stanami napięcia psychofizycznego, a także dzieci przejawiających trudności z koncentracją uwagi, nerwowych. Istotną rolę odgrywa dla mnie komfort psychiczny uczestników zajęć oraz ich atrakcyjna dla odbiorów forma.

psycholog, psychotraumatolog ​ ​

Romana Ławniczak

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia w Collegium Humanum w Warszawie. Moje prace dyplomowe poświęcone były depresji oraz chronobiologii.

Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, gdzie obecnie pracuję, pomagając osobom uzależnionym oraz ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.

Brałam udział w konferencji „Psychiatria przez przypadki” oraz w warsztatach warsztatach mindfulness oraz psychoanalizy lacanowskiej. Dbając o jakość swojej pracy stale podnoszę swoje umiejętności, aby profesjonalnie pomagać swoim klientom. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w korporacjach wykorzystuję, aby pomagać ludziom w kryzysie związanym z pracą, mobbingiem, wypaleniem zawodowym. Oferuję wsparcie dorosłym i młodzieży doświadczającym obniżonego nastroju, problemów ze snem, problemów z akceptacją własnej osoby, myśli samobójczych, kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym oraz w trudnej sytuacji życiowej. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, dopasowując metody pracy do jego potrzeb. Bliskie jest mi podejście poznawczo-behawioralne, którego założenia i metody wykorzystuję w swojej pracy.

psycholog, psychodietetyk ​ ​

Sonia Biszczak

Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz terapeutą dzieci i dorosłych. Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Posiadam dwuletnie doświadczenie w pracy jako psycholog-terapeuta w Stowarzyszeniu Edukacyjnym Integracja, prowadzę również własną praktykę gabinetową. Swój warsztat pracy, ciągle poszerzam dzięki licznym warsztatom i szkoleniom m.in.  w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz Instytucie Psychodietetyki.

Pomagam osobom z nadmierną masą ciała, jedzącym za dużo słodkiego, zmęczonymi ciągłymi efektami jo-jo, napadami objadania się i zaburzeniami odżywiania – naprawić relacje z jedzeniem, zmienić nawyki żywieniowe oraz odzyskać kontrolę nad jedzeniem. Pracuję również z dziećmi, nazywanymi powszechnie ,,niejadkami”, pomagam oswoić je z jedzeniem i rozszerzyć dietę.

W pracy skupiam się na dopasowaniu żywienia i diety do potrzeb i możliwości klienta, zamiast wprowadzać na siłę ograniczające i niezrozumiałe zasady restrykcyjnych diet odchudzających. Razem wydobywamy motywację do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu i rozwijamy umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Podczas towarzyszenia klientowi w procesie zmiany, wyznaję dalekosiężną metodę ,, małych kroków”.

Jako psycholog wierzę, że początek każdej dobrej zmiany dzieje się w głowie, dlatego warto pielęgnować myśli, ucząc się radzić sobie z Wewnętrznym Krytykiem.

psycholog,terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta INPP ​

Agnieszka Rosa

Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą odruchów metodą INPP. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Opolskim (specjalność: kliniczna), studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe z integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz roczne szkolenie dla terapeutów w zakresie diagnozy i terapii opóźnienia neurorozwojowego, organizowanego przez The Institute for Neuro – Psyhological Psychology w Chester (filia: INPP Polska).

W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, tj.: Integracja Bilateralna – program terapeutyczny w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, szkolenie organizowane przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu, Trening Umiejętności Społecznych (I i II stopień), szkolenie organizowane przez Studio Psychologiczne Joanny Węglarz, Metoda „Kids’ skills – Dam radę!” oraz Metoda „Jestem z Ciebie dumny!”, organizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, „Smyko – Multisensoryka® – szkolenie certyfikujące I stopnia, organizowane przez Aleksandrę Charęzińską Wspieranie Rozwoju Dzieci oraz Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, której organizatorem był Paradowski Design.

Doświadczenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobywałam pracując na stanowisku psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Doświadczenie w pracy terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej nabyłam poprzez współpracę z gabinetami: Centrum Rehabilitacji IKE w Wieluniu, Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kaliszu, Gabinet fizjoterapii funkcjonalnej MEDIKOR w Kaliszu oraz Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne „LOGOSENSOR” w Błaszkach.

W mojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody integracji sensorycznej oraz pracę z odruchami pierwotnymi wg metody Sally Goddard – Blythe. Interesuję się psychologią rozwojową, a w szczególności tematyką wspierania rozwoju małych dzieci od pierwszych chwil życia.